корупція, недбальство, казнокрадство

О нас

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКРАЇНА ПРОТИ СВАВІЛЛЯ ЧИНОВНИКІВ” (надалі – Організація) є громадським об’єднанням, яке об’єднує громадян України на основі добровільності та єдності їх інтересів для реалізації мети, напрямів та завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Організація керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншим чинним законодавством та цим Статутом.
1.3. Організація створена на невизначений термін і діє на основі принципів добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності, прозорості, відкритості, публічності.
1.4. У своїй діяльності Організація є незалежною від державних, політичних, громадських, приватних організацій та установ.
1.5. Організація набуває статус юридичної особи з моменту державної реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України, може володіти відокремленим майном, мати самостійний баланс, рахунки в установах банків, у тому числі, валютні, печатки та штампи, власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.
1.6. Організація від свого імені укладає правочини, набуває майнових та немайнових прав, несе зобов’язання, виступає позивачем та відповідачем у судах.
1.7. Організація є недержавною громадською організацією, яка не має на меті отримання прибутку.
1.8. Організація відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення за вимогами кредиторів.
1.9. Повне найменування Організації:
українською мовою:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКРАЇНА ПРОТИ СВАВІЛЛЯ ЧИНОВНИКІВ”;
англійською мовою:
PUBLIC ORGANIZATION “UKRAINE AGAINST THE ARBITRARINESS OF OFFICIALS”.
1.10. Скорочене найменування Організації:
українською мовою:
ГО “УКРАЇНА ПРОТИ СВАВІЛЛЯ ЧИНОВНИКІВ”;
англійською мовою:
PO “UKRAINE AGAINST THE ARBITRARINESS OF OFFICIALS”.
2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Основною метою діяльності Організації є об’єднання зусиль її членів задля подолання корупції в Україні, всебічного сприяння запобіганню та протидії проявам корупції, забезпечення прозорості дій влади шляхом посилення громадського контролю, а також вирішення суспільних проблем шляхом надання допомоги найбільш потребуючим верствам українського населення та постраждалим від корупційних дій, сприяння очищенню влади від корупції та хабарництва, захисту осіб як в Україні так і за кордоном від корумпованих чиновників, участь у створенні законопроектів для реформування держави та влади, участь в організації тематичних конференцій та семінарів для населення з питань протидії корупції, проведення просвітньої та освітньої діяльності для населення щодо деструктивного впливу корупції та хабарництва на економіку держави, забезпечення громадського контролю та нагляду за дотриманням законодавства України.
2.2. Завданнями та напрямами діяльності Організації є:
2.2.1. об’єднання зусиль членів Організації задля створення ефективної системи протидії корупції та хабарництву,
2.2.2. сприяння боротьбі з корупцією шляхом розкриття корупційних схем та їх публічного висвітлення;
2.2.3. розробка, координація, підтримка проектів та програм із впровадження принципів прозорості та підзвітності публічної влади;
2.2.4. забезпечення громадського контролю та нагляду за дотриманням законодавства України;
2.2.5. вирішення суспільних проблем шляхом надання допомоги найбільш потребуючим верствам українського населення та постраждалим від корупційних дій;
2.2.6. представлення і захист законних інтересів Організації та членів Організації в органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності, судах України, Європейському суді з прав людини, в засобах масової інформації, у стосунках з об’єднаннями громадян, а також з депутатами всіх рівнів;
2.2.7. організація тематичних конференцій та семінарів для населення з питань протидії корупції;
2.2.8. здійснення тісної співпраці з міжнародними організаціями у сфері боротьби з корупцією;
2.2.9. участь членів Організації у відкритих судових засіданнях в якості слухачів з метою можливого виявлення та фіксації зловживання владними повноваженнями;
2.2.10. співробітництво з міжнародними організаціями, відповідними органами іноземних держав з питань щодо протидії корупції та хабарництва;
2.2.11. участь у формуванні державної політики у галузі протидії корупції та хабарництва;
2.2.12. участь у виявленні привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;
2.2.13. забезпечення надання допомоги соціально незахищеним групам населення;
2.2.14. сприяння розвитку та формування свідомості серед населення країни щодо обов’язкового дотримання Конституції України, законів та нормативно-правових актів України;
2.2.15. сприяння впровадженню досвіду передових країн у боротьбі з корупцією;
2.2.16. забезпечення захисту осіб як в Україні так і за кордоном від корумпованих чиновників;
2.2.17. вдосконалення патріотичної роботи, виховання дітей і молоді в дусі патріотизму, виховання у молоді гідності і почуття гордості за Україну;
2.2.18. участь у координації, методичному забезпеченні та організації і реалізації програм, спрямованих на очищення влади від корупції та хабарництва;
2.2.19. сприяння наданню правової, психологічної, матеріальної допомоги учасникам бойових дій та сім’ям загиблих в зоні бойових дій;
2.2.20. взаємодія з органами державної влади та іншими об’єднаннями громадян України з питань участі у створенні нової антикорупційної доктрини;
2.2.21. проведення просвітньої та освітньої діяльності для населення щодо деструктивного впливу корупції та хабарництва на економіку держави;
2.2.22. подання пропозицій до органів державної влади з питань протидії корупції та хабарництву на всіх рівнях владних інституцій;
2.2.23. участь у виявленні службової недбалості (невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них);
2.2.24. здійснення тісної співпраці з волонтерами та волонтерськими організаціями;
2.2.25. розробка законодавчих ініціатив: аналіз діючого законодавства та законопроектів, внесення пропозицій по вдосконаленню законодавства у сфері боротьби з корупцією, участь у громадських слуханнях щодо нових законопроектів;
2.2.26. сприяння підвищенню рівня правової обізнаності членів Організації та громадськості;
2.2.27. всебічний розвиток правової свідомості в суспільстві; сприяння реалізації громадянами своїх прав та свобод;
2.2.28. проведення незалежних соціологічних опитувань;
2.2.29. участь у діяльності, орієнтованої на соціальний, юридичний захист та соціальну адаптацію громадян України;
2.2.30. забезпечення допомоги громадянам України у соціальній адаптації в період проведення економічних та соціальних реформ; надання соціальних послуг; надання правової допомоги;
2.2.31. сприяння утвердженню рівності прав і можливостей всіх громадян України;
2.2.32. поширення та стимулювання серед громадян України нового суспільного, правового, економічного та екологічного мислення;
2.2.33. підтримка і забезпечення прямого і постійного діалогу між громадянами і владними структурами, суспільного моніторингу і цивільного контролю виконання законів та інших пріоритетних державних рішень і програм;
2.2.34. залучення громадян, організацій і інститутів цивільного суспільства в постійну спільну роботу, направлену на поліпшення якості та рівня життя населення;
2.2.35. організація та проведення семінарів, тематичних зібрань, літніх навчальних таборів, конференцій, диспутів, лекцій, виставок, зустрічей, консультацій, “круглих столів” та інших заходів; взаємний обмін делегаціями з зацікавленими організаціями в Україні та за кордоном;
2.2.36. сприяння формуванню у населення громадянської свідомості, заснованої національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях;
2.2.37. сприяння забезпеченню активної ролі населення у формуванні місцевого самоврядування;
2.2.38. забезпечення реалізації прав на інформацію, на вільне і відкрите обговорення суспільно важливих проблем.
2.3. Для виконання мети (цілей) та напрямів діяльності Організація, у порядку, встановленому чинним законодавством має право:
2.3.1. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
2.3.2. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
2.3.3. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
2.3.4. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
2.3.5. проводити мирні зібрання;
2.3.6. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
2.3.7. засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;
2.3.8. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
2.3.9. приймати участь у конкурсах та подавати заявки для отримання грантів від національних, зарубіжних, міжнародних підприємств, організацій, та установ на виконання мети, завдань та напрямів діяльності, передбачених Статутом Організації, а також інших програм, затверджених Організацією; отримувати та використовувати в своїй діяльності зазначені гранти;
2.3.10. подавати необхідні документи для реєстрації отримувачем гуманітарної допомоги центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення;
2.3.11. подавати необхідні документи центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення для визнання вантажів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, легкових автомобілів, наданих послуг гуманітарною допомогою;
2.3.12. бути отримувачем гуманітарної допомоги.
2.3.13. здійснювати інші права, не заборонені законом.